адрес: София 1404 Славовица 51Е, Резиденция Анастасия, Офис 1
телефон:+359 888 717112
+359 899 000080
е-mail: inlifebg@gmail.com
facebook.com/inlifebg

КОМОДОРЕ БГ ЕООД, ЕИК 202062102,
със седалище и адрес на управление: гр. София, 1404, район Триадица, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Славовица“, бл. 24Е, ап. офис 1, представлявано от Весела Димитрова Барбукова
тел: 00359 888 71 71 12
e-mail: komodore_bg@abv.bg
e регистриран като доставчик на линейни медийни услуги – телевизионна програма с наименование „In Life” TV, индивидуализирана по уникален начин, със запазен графичен знак, във връзка с което на дружеството е издадено Удостоверение № ЛРР-02-4-151-01 от Съвета за електронни медии (СЕМ).
С  Удостоверение № ЛРР – 02 – 4 – 151 – 01 /1/ е издадено разрешение на СЕМ за промяна на името на телевизионната програма с наименование БЪЛГАРЕ,  индивидуализирана по уникален начин, със запазен графичен знак. Останалите параметри на регистрацията не са променени. Адресите за кореспонденция и контакти са същите, описано по-горе.
СЕМ – СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69
Тел: 02/ 9708810 Факс: 02/ 9733769
е-mail: office@cem.bg